Groepsaccommodatie

"De Riethoeve"

RECRON STANDAARDVOORWAARDEN.
 
 
VAKANTIE CONFERENTIEOORDEN/ GROEPSVERBLIJVEN
 
 
Deze Recron standaardvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tin gebruik van vakantie-, converentieoorden en groepsverblijven en zijn opgesteld door de organisatie van recreatieondernemers Nederland. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden Gelderland te Arnhem.
 
 
Artikel I. INHOUD OVEREENKOMST.
De eigenaarbeheerder stelt voor recreatieve en/of educatieve doeleinden zijn/haar nader overeengekomen accommodatie aan de groep ter beschikking. De overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten op basis van het door de eigenaar/beheerder verstrekte informatiemateriaal.
 
 
Artikel 2. DEUGDELIJKHEID EN VEILIGHEID.
De eigenaar/beheerder staat in voor de deugdelijkheid en veiligheid van de ter beschikking gestelde accommodatie tenzij omstandigheden van buitenaf dit redelijkerwijs niet mogelijk maken. De eigenaar/beheerder erkent geen aansprakelijkheid voor gebreken die veroorzaakt zijn ten gevolge van oorzaken buitenaf dan wel gebreken die door de groep veroorzaakt zijn.
 
 
Artikel 3. PRIJS.
Indien na vaststelling van de prijzen als gevolg van besluiten van de overheid en/of openbare nutsbedrijven extra kosten ontstaan die redelijkerwijs niet van te voren aan de eigenaar/ beheerder bekend konden zijn, kunnen deze aan de groep worden doorberekend.
 
 
Artikel 4. ANNULERING.
Indien de groep geen gebruik maakt van de accommodatie wegens voortijdige annulering dan heeft de eigenaar/beheerder recht op schadeloosstelling.
Deze bedraagt:
   • Bij annulering tot 6 maanden voor de ingangsdatum:
    25% van de TOTALE PRIJS.
   • Bij annulering tot 4 maanden voor de ingangsdatum:
    50 % van de TOTALE PRIJS.
   • Bij annulering tot 2 maanden voor de ingangsdatum:
    75% van de TOTALE PRIJS.
   • Bij annulering binnen 2 maanden voor de ingangsdatum:
    90 % van de TOTALE PRIJS
   • Bij annulering binnen 4 weken voor de ingangsdatum:
   • 100 % van de TOTALE PRIJS
N.B. Het afsluiten van een annuleringsverzekering is mogelijk bij de Recron. Bij om wat voor reden dan ook men voortijdig vertrekt tijdens de contractperiode is men verplicht de volledige contractsom te voldoen.
 
 
Artikel 5. AANSPRAKELIJKHEID
Voor diefstal ongeval en/of schade in en rond de accommodatie aanvaart de eigenaar, beheerder geen enkele aansprakelijkheid.
Schade, welke veroorzaakt wordt door de HUURDER wordt te allen tijde in rekening gebracht.
 
 
Artikel 6. GESCHILLEN.
Geschillen over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen 2 (twee) maanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de eigenaar/beheerder.